Privacy Verklaring Slaapzuster

De slaapzuster, gevestigd aan de Ribesstraat 31 te (6031 Wk) Nederweert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Ribesstraat 31
6031 WK Nederweert
Tel: 06-40805323

Persoonsgegevens die wij verwerken

De slaapzuster verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf vrijwillig aan ons (heeft) verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Woonplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch (zie ook kopje hieronder)
Overige gegevens die wij verwerken
Ten behoeve van het completeren van uw inschrijving kunnen de hieronder genoemde gegevens bijvoorbeeld worden verwerkt:

KvK nummer van uw bedrijf
Bedrijfsnaam
Bewijs van afgesloten BAV-verzekering
Bewijs van aansluiting bij een Klachten- en geschillenregeling
Bewijs van opleidingsniveau
AGB-code
VOG-verklaring
CV
BIG registratie
KIWA-keurmerk
Bankrekeningnummer
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De slaapzuster verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het matchen van een zelfstandige slaapzuster aan een zorgvraag

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
U te informeren over wijzigingen van onze diensten.

De slaapzuster verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
De grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens is gelegen in het feit dat de zelfstandige slaapzuster deze toestemming voor het aannemen van zorgopdrachten vrijelijk en ondubbelzinnig heeft gegeven. De gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens leidt tot een situatie waarin De slaapzuster de zelfstandige niet kan matchen aan de opdrachtgever.

Geautomatiseerde besluitvorming

De slaapzuster neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De slaapzuster bewaart de persoonsgegevens van een slaapzuster niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Na de vrijelijk gegeven toestemming van een slaapzuster hanteert De slaapzuster een maximale termijn van 1 jaar voor het bewaren van deze gegevens. Mocht na 1 jaar na de inschrijving blijken dat geen zorgopdrachten zijn verricht door de zelfstandige zorgprofessional dan wel 1 jaar na het verrichten van de laatste zorgopdracht die een zelfstandige Slaapzuster heeft uitgevoerd, dan worden deze persoons- en overige gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

De slaapzuster verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De slaapzuster gebruikt wel cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De slaapzuster en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. (Een en ander geldt binnen de eerder genoemde termijn van 1 jaar na inschrijving dan wel binnen 1 jaar na verrichting van de laatste zorgopdracht) U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@slaapzuster.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De slaapzuster wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De slaapzuster neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons(06-40805323) of via info@slaapzuster.nl

Ribesstraat 31 | 6031 WK Nederweert| 06-40805323| info@slaapzuster.nl|